Skip to content

Управління бюджетом часу сутність і правила

Скачать управління бюджетом часу сутність і правила PDF

Сутність бюджетування. Найважливішою ланкою управління індивідуальною роботою і використанням часу є визначення ключових результатів діяльності в майбутньому звітному періоді.

Інформація характеризує стан об’єкту управління – бюджету на певний час, або за певний проміжок часу. Кожна система управління, в тому числі й бюджетна, складається із двох взаємопов'язаних частин — об'єкта і суб'єкта управління. Поняття бюджетного менеджменту, його сутність і особливості, складові та їх характеристика.

Сутність бюджетного менеджменту. Економіка / Бюджетний менеджмент - Панкевич Л.В. Сутність бюджетного менеджменту.  Бюджетний менеджмент за своїм призначенням повинен забезпечувати дотримання правил формування й виконання бюджету на основі загальноприйнятих принципів, які відповідають цінностям демократичної та правової держави, громадянського суспільства, ринкової економіки.

До цих принципів, сформованих у процесі еволюції фінансової теорії та практики як фундаменту побудови бюджету й організації бюджетного процесу, належать повнота, єдність і періодичність бюджету, його реальність, прозорість і відкритість [20]. Необхідно зазначити, що Бюджетним кодексом України ці принципи дотримані. Бюджет– це комплексний план діяльності підприємства, що виражений у фінансових або кількісних показниках (статтях) і охоплює визначений проміжок часу.

Бюджетування в жодному випадку не замінює систему управління, а лише формує новий підхід до управління з позиції збалансованості надходжень та видатків, доходів та витрат, активів та пасивів підприємства в цілому або його структурних підрозділів.  Тому на підприємствах для координації цієї роботи створюють бюджетний комітет. Бюджетний комітет – спеціально постійно діюча група, яка здійснює. Ефективне управління часом пов'язане з досягненням результатів діяльності. Діяльність орієнтована на результат являється важливим інструментом здійснення управління по результатах і відрізняється від традиційної — орієнтованої на завдання.

Вона охоплює річний відрізок часу і складається на кожен звітний період шляхом установки нових цілей.  Найважливішою ланкою управління індивідуальною роботою і використанням часу є визначення ключових результатів діяльності в майбутньому звітному періоді.

Ключові результати визначаються індивідуально, в порядку їх значущості і з оцінкою їх взаємного впливу. Згідно з Бюджетним кодексом України, бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду [1].

Сам термін «бюджет» набув розповсюдження у офіційних документах лише на початку XIX ст., його буквальний переклад означає «шкіряний мішок», «шкіряний гаманець».  Бюджет — це таблиця, яка розраховує та порівнює доходи, що мають надходити, з видатками, що мають бути здійснені («Трактат про фінансову науку» Поля Леруа-Больє).

Сутність і складові бюджетного менеджменту. Правова характеристика бюджету пов'язана з розглядом його як фінансового плану, що являє собою розпис доходів і видатків основного централізованого фонду грошових коштів держави.

Правове регламентування бюджету здійснюється у загальних рисах головним законом - Конституцією і деталізується у бюджетному законодавстві, яке охоплює три рівні. Перший - це законодавчий акт, що здійснює загальне регламентування бюджету і бюджетних відносин.

До року в Україні таку роль виконував Закон „Про бюджетну систему України”, а нині - „Бюджетний кодекс Украї. Сутність і завдання бюджетного контролю. Бюджетний контроль є складовою фінансового контролю, де об'єктивною основою виступає контрольна функція фінансів. Бюджетний контроль -- це сукупність заходів, які проводять державні органи пов'язані з перевіркою законності, доцільності і ефективності утворення, розподілу і використання грошових фондів держави і місцевих органів самоврядування.  Бюджетний контроль є однією з функцій управління бюджетною системою.

Безпосереднім предметом бюджетного контролю виступають всі стадії бюджетного процесу.  Поточний бюджетний контроль проводиться в ході виконання бюджету, кошторисів доходів і видатків протягом бюджетного року. Бюджети охоплюють всі сторони господарської діяльності і включають планові і звітні (фактичні) дані.

p align="justify"> У бюджетах відображені цілі та завдання компанії. Тому в процесі бюджетування забезпечується поточний контроль за рішеннями і  [1]. Поняття бюджетування. Сутність бюджетування. Бюджетування - це системи планування, контролю та аналізу матеріальних, фінансових та інших ресурсів, споживаних і створюваних організацією в ході господарської діяльності, що дозволяє аналізувати прогнозовані і отримані економічні показники з метою управління бізнес-процесами.

[2]. На малюнку 1 показана структура Головного бюджету комерційної організації. - спрощення системи контролю бюджетних засобів дозволяє зменшити невиробничі витрати робочого часу економічних служб підприємства; - вводиться більш строгий режим економії витрат та фінансових ресурсів підприємства, що особливо важливо для виходу з економічного кризису.  Сутність і характеристика бюджетування.

Бюджетування – процес планування майбутніх операцій фірми і оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів. Мета бюджетування: здійснення періодичного планування; - забезпечення координації, кооперації та комунікації; - змусити менеджерів кількісно обґрунтувати їх плани; - створення основи для оцінки і контролю виконання.

djvu, txt, djvu, doc