Skip to content

Правила цитування в текстів

Скачать правила цитування в текстів fb2

Текстів описує основні поняття та терміни з теорії літератури - ЦИТУВАННЯ. Пропуск слів, речень, абзаців при цитування допускається без перекручення правила тексту і позначається трьома крапками. Змістово-композиційна структура та мовностилістична специфіка наукових текстів різних жанрів.

Правила цитування та оформлення бібліографічного переліку. Використання цитування як виражального засобу усного та писемного мовлення.

«магістр» напряму «Специфічні категорії» спеціальності «Педагогіка вищої школи». У перекладі слово citata означає «рухати, приводити в рух». У минулому його використовували в юриспруденції як позначення, що доводить правоту. У літературних творах України термін з’явився в х роках, а в му увійшов до довідників і словників як «дослівна витримка з тексту». Що таке цитата? Виходячи з вищесказаного, цитата – це дослівна передача думок і ідей іншої людини в своїх текстах.

Головна вимога при її використанні – це точність і доречність без зміни відтінку сказаного. При написанні витягів не рекомендується обривати їх на середині або приводити тільки частину, висмикуючи сло.

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками.  Назва архіву у посиланнях як правило подається у вигляді абревіатури (наприклад, ЦЩАУ – Центральний державний історичний архів України), фонд позначається Ф., опис - Оп., справа – С, аркуш – А.

Якщо дослідник посилається на декілька аркушів, то все одно подається одна літера – А. Окремі дані посилання на архівні джерела відокремлюються крапками (коми ставляться лише за перерахуванням декількох номерів справ, аркушів тощо).

Перекладання недослівного авторського тексту не є цитуванням, але передбачає посилання на використовуване джерело. Допускається без згоди автора і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим вказанням імені автора, твір якого використовується, і джерела запозичення  Правила цитування та посилання на використані джерела при написанні дисертацій. При написанні дисертації здобувач повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в дисертації, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена дисертація.

Списки використаної л-ри оформ так: порядковий номер у списку ставлять зліва, другий і наступні рядки опису. Цитати, як правило, наводяться лише для підтвердження аргументів або описів автора. При цитуванні найбільшої уваги заслуговує сучасна література і першоджерела. Вторинну літературу слід цитувати якомога економніше, наприклад, для того, щоб оскаржити деякі висновки авторів.  При цитуванні чужий текст полягає в лапки і наводиться в тій граматичній формі, в якій він даний в джерелі.

Якщо цитата відтворює тільки частину пропозиції цитованого тексту, то після відкриваються лапок ставлять відточив, і починають її з малої літери. Наприклад: С. І. Вавилов вимагав " усіма заходами рятувати людство від читання поганих, непотрібних книг". ˗ цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручування думок автора.

Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться в будь-якому місці цитати (на початку, всередині, наприкінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається; ˗ кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; ˗ при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами) варто бути точним у викладенні думок, кор.

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитування допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку,всередині, на кінці).

Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається; в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гр.

PDF, EPUB, fb2, PDF