Skip to content

Правила складання списку використаних джерел

Скачать правила складання списку використаних джерел rtf

Правила цьому в складання використаних джерел джерел опис цього джерела наводять один раз, тобто воно в списку використаних джерел має один порядковий номер (за алфавітом). Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Оформлення списку використаних джерел повинно відповідати вимогам ВАК до бібліографічного опису – ГОСТ «Бібліографічний запис.

Оформляємо список використаних джерел. При оформленні бібліографічного списку доцільно його назвати «Список використаної літератури».

Ознайомитись з правилами оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел також Ви можете, переглянувши презентацію Бібліографічний опис у списку використаних джерел. Загальні вимоги та правила складання. Схема однорівневого бібліографічного опису. Заголовок. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва: відомості, що відносяться до назви / перші відомості про відповідальність ; наступні відомості. – Відомості про видання. – Специфічні відомості. Складання списку використаної літератури є важливим обов’язковим елементом наукової роботи.

Він певною мірою є вираженням наукової етики та культури наукової праці.  Бібліографічний опис складається за сучасною орфографією. Числівники в описі, як правило, наводять так, як вони подані у джерелі інформації. Але римські цифри і числівники у словесній формі замінюють арабськими цифрами при позначенні кількості класів чи курсів навчальних закладів; порядкових номерів видання; дат виходу документа; номерів випусків багаточастинного документа.

При складанні бібліографічних списків до курсових, дипломних робіт, дисертацій після прізвища автора перед ініціалами кома не ставиться. Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв т.

ін. (при цьому враховують відповідність бібліографічного опису вимогам ГОСТ , ГОСТ , ДСТУ ).  Якщо опис складається для каталогів або картотек, які виконують функції обліку, то необхідно наводити ціну та наклад книги. Перед ціною став. знак двокрапка (:), перед відомостями про наклад - кома . При цьому в списку використаних джерел бібліографічний опис цього джерела наводять один раз, тобто воно в списку використаних джерел має один порядковий номер (за алфавітом).

Посилання на декілька джерел у одному реченні тексту дипломної роботи потрібно позначати порядковими номерами бібліографічних описів усіх цих джерел у списку використаних джерел та відповідними сторінками цих джерел, наприклад: Конституційний контроль визначають як спеціалізовану діяльність органів державної влади, пов’язану з перевіркою відповідності правових актів конституції країни [18, с. ; 55, с. ]. Посилання н. Работа по теме: условия оформления работ. Глава: 4. Правила оформлення списку використаних джерел.

ВУЗ: ХНУРЭ. Складання списку використаної літератури до наукової роботи є її важливою складовою частиною. Список показує джерелознавчу базу дослідження, відображає компетентність та вміння автора вести роботу з підбору і аналізу літератури, вказує, які відомості були запозичені з інших публікацій.

Складання списку – тривалий процес, що починається з моменту визначення теми наукової роботи. Головну допомогу в пошуку необхідної літератури надають бібліотечні каталоги та картотеки. В першу чергу науковецьчистудент працює з довідково-бібліографічним апаратомнаукових бібліотек свого міста.  Бібліографічний опис.

Загальні вимоги та правила складання", який набув чинності з 1 липня року. Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних у науковому дослідженні джерел, який подається після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим (архівним, електронним тощо) твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків без пропусків будь-яких елементів, недоцільних скорочень тощо.

Джерела у списку використаних джерел розміщують одним із таких способів: 1) у порядку появи посилань у тексті (вважається найбільш зручним для користування та рекомендований при написанні дисертацій і монографій);. Правила користування бібліотекою. Оформляємо список використаних джерел.  Список використаних джерел розміщують у кінці текстового матеріалу (перед додатками). Він повинен містити перелік джерел, використаних при виконанні роботи. Нумерація списку використаних джерел наскрізна.

Бібліографічний список слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Основними елементами бібліографічного опису є прізвище автора, назва твору, місце випуску, назва видавництва, рік випуску, кількість сторінок.

txt, doc, djvu, fb2