Skip to content

Правила бібліографічного опису українська мова

Скачать правила бібліографічного опису українська мова fb2

Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання і розміщення у документах. Основні правила оформлення джерела  3. – К.: Грані-Т, Бібліографічний опис — це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є правила аналітико-синтетичної переробки інформації.

Текст бібліографічного опису не повинен зливатися з анотацією. Загальні вимоги та правила; ГОСТ Р Анотації друкуються у такій послідовності: українською, російською українська англійською мова.

Процес складання бібліографічного опису передбачає виявлення та формування за певною методикою опису бібліографічних даних про окремий бібліографічного або його частину, чи групу документів.

Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання і розміщення у документах. Стандарт розроблено фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова, його дія поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. Вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел. Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом "Бібліографічний запис.

Бібліографічний опис" (ДСТУ Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. Залежно від документа, на який складено опис, розрізняють три його види: Монографічний бібліографічний опис складають на окремо виданий документ (книгу, окремий том або випуск багатотомного, серійного видання, окремо виданий стандарт, географічну карту тощо)  Об’єктами бібліографічного опису є всі види опублікованих та неопублікованих документів на будь-яких носіях.

Для забезпечення максимально точного бібліографічного опису його складають у тому вигляді, в якому він представлений в об’єкті опису, безпосередньо маючи документ перед очима («de vizu»). Навчальні програми Українська мова за професійним спрямуванням: Типова програма вступного іспиту до аспірантури / Уклад. Шевчук С. В, Висоцький А. В, Клименко І. В. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.

П. Драгоманова. – 20 с.  Текст бібліографічного опису не повинен зливатися з анотацією. Анотація починається з нового рядка. Анотації до кандидатської та докторської дисертацій. Наприкінці автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук подаються анотації, які лаконічно відображають основний зміст і результати наукового дослідження. Анотації друкуються у такій послідовності: українською, російською та англійською мовами. Головна Документознавство Українська мова за професійним спрямуванням..

Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. Покликання - уривок, витяг з якого-небудь тексту, який цитують у викладі матеріалу, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку.

Бібліографічні покликання - це сукупність бібліографічних відомостей про цитовану працю. Під час написання наукової роботи дослідник зобов'язаний оформлювати покликання на кожну цитату, наслідувану думку" приклад того чи іншого автора, у якого їх запозичено, ті ідеї. Бібліографічний опис, як правило, складається мовою тексту видання.

Опис може складатися також мовою, якою подано місце видання та назва видавництва, коли текст написаний іншою мовою. У такому разі мову тексту документу вказують в описі. Відповідно до нового стандарту для розрізнення приписної пунктуації(умовні розділові знаки) та граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак ДОі ПІСЛЯприписного знака. Виняток – крапка та кома – проміжки залишають тільки після них. Знаки крапка з комою та три крапки до винятку не відносяться.

Бібліографічний опис складової частини докумен. Правила складання бібліографічного опису. Бібліографічний опис — це сукупність бібліографічних відомостей про документ, що дають певне уявлення про зміст, читацьке призначення тощо, а також створюють можливості його ідентифікувати – розшукати даний документ чи порівняти його з іншими.

Бібліографічні дані представляють собою конкретні відомості про назву, автора твору, місце й рік його видання тощо. Бібліографічний опис документа, його частини або групи документів здійснюється відповідно до національного стандарту ДСТУ ГОСТ   Інформація та документація.

Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила; ГОСТ Р Мова бібліографічного опису, як правило, відповідає мові вихідних відомостей документів. Бібліографічний опис складається за сучасною орфографією. Числівники в описі, як правило, наводять так, як вони подані у джерелі інформації.  – Укр.

– Бібліогр.: 7 назв. Ільїч Л. М. Формування і реалізація трудового потенціалу України в умовах демографічної кризи / Л. М. Ільїч ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – Київ, – с. – Деп. у ДНТБ України , №Ук – Укр. – Бібліогр.: назв. Архівні документи. Бібліографічний опис — це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації.

Процес складання бібліографічного опису передбачає виявлення та формування за певною методикою множини бібліографічних даних про окремий документ або його частину, чи групу документів.

txt, txt, EPUB, doc