Skip to content

Орфографічні й технічні правила переносу слів

Скачать орфографічні й технічні правила переносу слів rtf

Орфографічні правила переносу. Найголовніше правило переносу слів – з одного рядка на інший слова переносяться здебільшого по складах. Частини слів з одного рядка в другий слід переносити за складами: гай-ка, зо-шит, книж-ка, ко-ло-дязь, паль-ці, са-дів-ник, Хар-ків. Орфографічні правили переносу слів. Проте не можна плутати правила поділу слова на склади з правилами переносу. Орфографічні правила переносу.

Орфографічні правила переносу. Частини слів з одного рядка в другий треба переносити за складами: кни-га, но-ве-ла, му-зи-ка, ком-по-зи-тор, ар-хі- тек-ту-ра. При цьому  5.

При переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу: біло-сніжний (а не білос-ніжний), восьми-гранний (а не восьмиг-ранний), далеко-східний (а не далекос-хідний).

6. При збігу приголосних одна буква залишається в попередньому ряду а інша переноситься в наступний: письмен-ник, щоден-но, ір-раціональний, міськ-ком, АЛЕ: допускається подвійний перенос двоходнакових приголосних, що виникли в наслідок подовження: жит-тя і жи-ття, розріс-ся і розрі-сся, колос-ся і коло-сся. Орфографічні правила переносу. Опубліковано: Olga Gubskay Нд, 0. Частини слів з одного рядка в другий слід переносити за складами: гай-ка, зо-шит, книж-ка, ко-ло-дязь, паль-ці, са-дів-ник, Хар-ків.

Автор: Інтернет. 100hits.ru - 42 KB. Предмети: Українська мова. Нижче Ви можете скопіювати URL-адресу цієї сторінки: або посилання для вставки у веб-документи (на сторінки сайтів): або додати публікацію в соціальні сервіси.

Орфография. Правила переносов. § При переносе слов нельзя ни оставлять в конце строки, ни переносить на другую строку часть слова, не составляющую слога; например, нельзя переносить просмо-тр, ст-рах.

§ Нельзя отделять согласную от следующей за ней гласной. Неправильно. Правильно. Люб-овь. Лю-бовь. Дяд-енька. Дя-денька, дядень-ка. Реб-ята.

Ре-бята, peбя-ma. Паст-ух. Па-стух, пас-тух. Примечание 1. При переносе cлов с односложной приставкой на согласную, стоящую пеpeд гласной (кроме ы), желательно не разбивать приставку переносом; однако возможен перенос и в соответствии с только что.

Орфографічні й технічні правила переносу. Загальноприйняті та індивідуальні правила скорочування слів та словосполучень. Правила написання цифр та символів. Правила переносу (орфографічні): частини слів з одного рядка в другий треба переносити за складами: гай-ка, зо-шит, паль-ці; - не можна розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук.  - при переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вони не становлять складу: багато-ступінчатий, а не багатос-тупінчатий; - не можна розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень та цифр.

Правила переносу (технічні). Орфографічні правила переносу. 1. Частини слів з одного рядка в другий слід переносити за складами: гай-ка, зо-шит; При цьому: а) не можна розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук: ґу-дзик, хо-джу; Увага: якщо дж, дз не становлять одного звука (це буває, коли д належить до префікса, а ж або з до кореня), то їх слід розривати  Це правило поширюється й на суфікси: бли-зький і близь-кий. Технічні правила переносу. 1. Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали а бо інші умовні скорочення, що до них відносяться: Т.

Г. Шевченко (а не Т. Г.// Шевченко), гр. Іваненко (а не гр.// Іваненко). § Орфографічні правила переносу↑ "Правопис основи слова" \ Частини слів з одного рядка в другий слід переносити за складами: гай-ка, зо-шит, книж-ка, ко-ло-дязь, паль-ці, са-дів-ник, Хар-ків.

\ При цьому: 1. Не можна розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук. Отже, переносити можна лише так: ґу-дзик, хо-джу.  2.

Апостроф і м’який знак при переносі не відокремлюються від попередньої літери: бур’-ян (а не бур-’ян), кіль-це (а не кіл-ьце), Лук’-ян (а не Лук-’ян), низь-ко (а не низ-ько). \ 3. Одна літера не залишається в попередньому рядку й не переноситься в наступний: ака-де-мія (а не а-кадемія), Ма-рія (а не Марі-я), олі-вець (а не о-лівець).

Основні правила переносу слів - ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ - Посібник складений за оновленою програмою відповідно до вимог нової української школи, у планах-конспектах реалізовано знаннєву, діяльнісну та ціннісну складові.

Орфографічні правили переносу слів. Правила складоподілу не завжди збігаються з правилами переносу слів із рядка в рядок та поділу їх на морфеми. Найголовніше правило переносу слів — з одного рядка на інший слова переносяться здебільшого по складах. Проте існують деякі обмеження. 1 Не можна розривати буквосполучення йо та ьо.  Технічні правила переносу. 1. Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали або інші умовні скорочення, що до них відносяться: Т.

Г. Шевченко (а не Т. Г. І І Шевченко), гр. Іваненко (а не гр. Н Іваненко), mad. (доц., проф.) Гончаренко (а не акад. (доц., проф.) U Гончаренко), тов. Гнатюк (а не тов. И Гнатюк).

txt, rtf, doc, rtf