Skip to content

Дидактичні принципи та правила навчання

Скачать дидактичні принципи та правила навчання fb2

Цей принцип витікає з того, що навчання обумовлене потребами суспільства у всебічному і гармонійному розвитку особистості. Принципи дослідження навчання, що молоді вчителі часто не вміють практично принципи вимоги принципів, навчання нижче не лише розкривається суть принципів, а й наводяться правила їх реалізації.

Принцип зв'язку правила з життям. Метою роботи є теоретично обґрунтувати основні принципи навчання та проаналізувати сучасні загальнодидактичні принципи навчання, визначити їх особливості, у формі дидактичних правил, схарактеризувати шляхи дидактичні нових загальнодидактичних принципів. Дидактика (грец didaktikos повчальний) галузь педагогіки, яка вивчає теорію освіти І навчання, його закономірності, функції, категорії, форми І методи. За допомогою дидактичних правил реалізації принципів навчання теорія поєднується з практикою, правила безпосередньо випливають із принципів, вони часто відбивають дидактичні досвід.

До головних принципів навчання належать: Принцип науковості.

У педагогіці склалася низка дидактичних принципів, які є основою для навчання дітей дошкільного віку. Основним з найважливіших є принцип розвивального навчання.  Принцип виховуючого навчання передбачає, що навчання і виховання функціонують як процес неподільний.

Визначаючи зміст навчання, педагог добирає й виховні завдання.  Програмою для дошкільників передбачено вивчення предметів і явищ, які безпосередньо оточують дитину, ознайомлення з ними за принципом «від близького до далекого» відповідно до золотого правила дидактики І.Г.Песталоцці.

Принцип доступності передбачає наростання складності в змісті нового матеріалу, оптимальне співвідношення простого і складного. На Студопедии вы можете прочитать про: Тема: Закономірності навчання. Дидактичні принципи і правила. Подробнее. Принцип научности, он же принцип объективности, предполагает соответствие содержания образовательных программ достижениям современной науки. Эти положения официально зафиксированы в стандартах (например, ФГОС) и учебниках.

Согласно этому принципу обучающиеся должны обладать умением различать истинное и ложное. При этом учитывается, что предлагаемые обучающимся знания не абсолютны, а относительны, то есть содержат в себе не только объективную информацию, но и субъективные представления учёных.

Лень читать? Задай вопрос специалистам и получи ответ уже через 15 минут! Задать вопрос. Система дидактичних принципів. Сучасні принципи зумовлюють вимоги до всіх компонентів навчального процесу — цільового, стимуляційно-мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного, контрольно-регулювального й оцінно-результативного.

Вони виступають в органічній єдності, утворюючи певну структуру основних положень організації навчального процесу. Принцип спрямованості навчання на реалізацію мети освіти. Цей принцип витікає з того, що навчання обумовлене потребами суспільства у всебічному і гармонійному розвитку особистості.  Класифікація закономірностей навчання.

Поняття про принцип, правило. Система дидактичних принципів. Банківське право. Лекції, теорія. Дидактика (грец didaktikos повчальний) галузь педагогіки, яка вивчає теорію освіти І навчання, його закономірності, функції, категорії, форми І методи. Принципи навчання – система вихідних, основних вимог до навчання, виконання яких забезпечує ефективне вирішення завдань учіння і розвитку особистості (В.Чайка).

Принципи навчання – основні положення, що визначають зміст, рганізаційні форми та методи навчальної роботи школи (М.М.Фіцула). Під принципами навчання розуміють визначену систему вихідних основних дидактичних вимог до навчання, виконання яких забезпечує його необхідну ефективність (В.С.Лозниця).  Ф.А.В.Дістервег намагаючись розкрити більш конкретно дидактичні принципи і правила розглядав їх у вигляді вимог до: а) змісту навчання; б) вчителя; в) учнів.

Система традиційних принципів навчання. За допомогою дидактичних правил реалізації принципів навчання теорія поєднується з практикою, правила безпосередньо випливають із принципів, вони часто відбивають новий досвід. Педагогічні дослідження свідчать, що молоді вчителі часто не вміють практично втілювати вимоги принципів, тому нижче не лише розкривається суть принципів, а й наводяться правила їх реалізації.

Якщо порахувати, скільки принципів запропонували, обґрунтували, відкрили вчені і педагоги-практики за всю історію педагогіки, то їх буде більше , певний час їх ділили на принципи навчання і принципи виховання.

Дидактичні принципи поширюються на вивчення всіх дисциплін, значною мірою визначають їх зміст, форми організації та методи навчання. До головних принципів навчання належать: Принцип науковості. Полягає в доборі матеріалу, який відповідав би структурі певної галузі знань і навчального предмета, специфіці його розділів і тем.  Принцип доступності залежить і від дотримання правила послідовності: від простого — до складного.

Ґрунтується він на дидактичних положеннях Я.-А. Коменського: для того, щоб учні були зачаровані навчальним матеріалом, розуміли його, педагог має застосовувати точні мову, жести. Принцип зв'язку навчання з життям.

doc, txt, djvu, PDF